Algemene voorwaarden terug

Algemene voorwaarden Supplyshop.nl
Algemene bepalingen

1 Definities
o supplyshop.nl;
o Cliënt: de relatie met wie supplyshop.nl in het kader van deze voorwaarden een rechtsverhouding heeft;
o product: het onderwerp van de Overeenkomst in de vorm van programmatuur en/of apparatuur in alle vormen, waaronder gemodificeerd en verwerkt met andere producten;
o partijen: cliënt en supplyshop.nl te samen;
o Overeenkomst: de overeenkomst tussen supplyshop.nl en cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, te weten koop, lease, huur, onderhoud, ondersteuning, dan wel andere dienstverlening;
o Checklist: de lijst van vragen betreffende de inventarisatie voor de te koppelen producten;
o programmatuur: Operating systeem programmatuur en applicaties;
o afdruksupplies: drum, filters, toner, starter, developer,
cleanerborstel, replenisher, fixeerolie, tonercartridge, imagingunits;
o verbruiksmaterialen: verbruikbaar materiaal, zoals papier, media
(tapes, cassettes, cartridges, packs, diskettes, optical disks, e.d.),
printbanden, afdruksupplies e.d.
o accessoires: mountainkits, onderzetkasten, beschermkappen e.d.;
o update: data om de programmatuur te verbeteren;
o upgrade: data voor het uitbreiden van de functionaliteiten van de
programmatuur, meestal voorzien van een nieuw versienummer;
o werkuren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.


2 Algemeen
2.1 Woorden, in het enkelvoud ingebracht in deze voorwaarden, kunnen ook meervoudig zijn als ook andersom. Op woorden, ingebracht met een bepaalde geslachtsvorm, is een zelfde strekking van toepassing.
2.2 Licentiebepalingen van door supplyshop.nl verstrekte programmatuur zijn van toepassing op de Overeenkomst en prevaleren boven het bepaalde in onderstaande voorwaarden voor wat de programmatuur betreft.
2.3 Heeft cliënt in een eerdere overeenkomst tussen partijen de voorwaarden van supplyshop.nl geaccepteerd dan gelden deze tot nadere berichtgeving ook voor alle nadien tot stand te brengen rechtsbetrekkingen. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van de licentie nietig of niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van kracht en van toepassing. supplyshop.nl zal inzake deze voorwaarden alsdan over de betreffende bepaling met cliënt overleggen, teneinde deze te doen vervangen door een zoveel mogelijk benaderende bepaling.
2.4 Uitsluitend met schriftelijke toestemming van supplyshop.nl kan van deze voorwaarden worden afgeweken. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Gegevens opgenomen in catalogi, brochures, afbeeldingen, beschrijvingen, schema's, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke zijn slechts verbindend voor supplyshop.nl indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.6 Garantie wordt uitsluitend verleend op hardware en niet op diensten of programmatuur.
2.7 Het supplyshop.nl personeel is alleen gehouden de aanwijzingen van supplyshop.nl op te volgen.
2.8 Indien cliënt enige verplichting uit deze voorwaarden of Overeenkomst niet nakomt of hiertoe voornemens is, komt supplyshop.nl behalve een opschortingrecht het recht toe de daartoe gemaakte kosten op cliënt te verhalen.

3 Totstandkoming
3.1 Alle aanbiedingen en voorstellen van supplyshop.nl zijn vrijblijvend. Toezeggingen door of afspraken met haar personeel binden supplyshop.nl niet dan nadat en in zoverre supplyshop.nl deze schriftelijk heeft bevestigd. Bestellingen en acceptaties van aanbiedingen door cliënt gelden als onherroepelijk, tenzij supplyshop.nl deze na te hebben ontvangen binnen vijf werkdagen afwijst.


4 Medewerking cliënt
4.1 Cliënt verricht voor eigen rekening en risico de door supplyshop.nl op te geven werkzaamheden. Op verzoek van supplyshop.nl zal tijdig een terzake kundig werknemer van cliënt of derde voor rekening van cliënt voor ondersteuning bij werkzaamheden aanwezig zijn.
4.2 Cliënt dient tijdig voor de nodige voorzieningen voor de werkzaamheden van supplyshop.nl te zorgen, waaronder doch niet uitsluitend de noodzakelijke gegevens, de functionele eigenschappen-, de toegang tot-, de verlichting- en verwarming van de ruimte.

5 Tijden en termijnen
5.1 Opgegeven leverings-, installatie- of hersteltijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een opgegeven termijn geeft cliënt geen recht op schadevergoeding of opschorten van enige jegens supplyshop.nl door cliënt aangegane verplichting.

6 Eigendom
6.1 Een aan cliënt afgeleverde product blijft eigendom van supplyshop.nl en eventueel te verlenen of over te dragen
rechten blijven aan supplyshop.nl voorbehouden, zolang cliënt niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is.
6.2 Het is cliënt niet toegestaan om een product, aan supplyshop.nl in eigendom toebehorend, tot meerdere zekerheid aan derden over te dragen, aard en nagelvast te doen worden, te verpanden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. supplyshop.nl kan van cliënt verlangen dat deze haar op eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling als hier bedoeld aan bedoelde derde, alsmede van de bevestiging van de ontvangst van deze mededeling door de derde.

7 Risico
7.1 Het risico voor een product gaat over op cliënt bij aflevering van het product op het afleveradres, ongeacht het feit, dat het eigendom van het product op dat moment bij supplyshop.nl berust. Ingeval cliënt het product weigert in ontvangst te nemen, gaat het risico over ten tijde van het bij supplyshop.nl bekend zijn van de weigering.

8 Vertrouwelijke informatie
8.1 Partijen zullen wederzijds ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, waaronder doch niet uitsluitend autorisatie codes en licentienummers,
geheim houden.


9 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht
9.1 De intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van een product kunnen worden uitgeoefend, berusten bij supplyshop.nl en/of haar leveranciers en worden nimmer overgedragen aan cliënt. Voorzover op een product een intellectueel eigendomsrecht rust, verleent supplyshop.nl aan cliënt in het kader van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Op het gebruiksrecht zijn mede van toepassing de door de fabrikant daaraan verbonden voorwaarden, welke op de verpakking of in de begeleidende documentatie zijn vermeld.
9.2 Cliënt is niet bevoegd de door supplyshop.nl of de fabrikant op het door supplyshop.nl geleverde product en verpakkingen aangebrachte woord en beeldmerken, type , release , serie of andere identificatie aanduidingen te verwijderen of onleesbaar te maken, dan wel eigen of andere aanduidingen, als bedoeld aan te brengen.
9.3 Voor zover de gebrekkigheid van een in originele staat beschikbaar gesteld product of de geleverde dienst daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectueel eigendom, kan supplyshop.nl (te hare keuze) het betreffende product terugnemen of het resultaat van de betreffende dienst ongedaan maken tegen teruggave van hetgeen wegens het beschikbaar stellen of leveren daarvan is betaald. Alsdan is supplyshop.nl gerechtigd met uitsluiting van cliënt terzake alle onderhandelingen te voeren.

INLOGGEN
WINKELWAGEN
Inhoud winkelwagen:
geen item(s) - € 0,00
Snel bestellen
Code Aantal
CONTACT
Hoofdstraat 55
5481 AB Schijndel
T: 073-5470745
E: info@supplyshop.nl
W: https://www.supplyshop.nl
Supplyshop

Persoonlijk contact
Goede service
Eerlijke prijzen
Snelle levering
Groot assortiment
Eco producten
Orderkosten € 7,95

excl btw, bij alle artikelen in onze webshop

 

Ricoh Partner

Toshiba Partner